Algemene voorwaarden Van Kraaij Educatie 

Algemeen

1.1        Van Kraaij Educatie: Handelsnaam van Bart van Kraaij Groep BV, de Besloten Vennootschap onder KVK nummer 65088689, kantoorhoudende in D’n Bogerd, van Heemstraweg 53 te Druten.

1.2        Onder Van Kraaij Educatie vallen de volgende handelsnamen: Bijles Portal, Bijles Maas en Waal, Company Courses, Excellent Student, Maas en Waal Academie, Scriptiecontrole en Verretaal.

1.3        Overeenkomst: Een document met omschrijving van de opdracht aangegaan tussen de Opdrachtgever en Van Kraaij Educatie. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk, digitaal (via de website of een e-mail), als mondeling tot stand komen. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt overeengekomen, vervalt een eventuele eerder overeengekomen mondelinge overeenkomst.

1.4        Opdrachtgever of klant: particulier die of bedrijf dat een opdracht laat uitvoeren door Van Kraaij Educatie.

1.5        Opdrachtnemer: Van Kraaij Educatie.

1.6        Cursist: persoon die een cursus, bijles, begeleidingstraject of training volgt. Dit kan de Opdrachtgever zelf zijn of bijvoorbeeld zijn of haar kind of werknemer.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verleende diensten en verrichte werkzaamheden van Van Kraaij Educatie.

2.2        De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.3        De algemene voorwaarden van een derde die bij de overeenkomst of verleende dienst betrokken is, zijn niet van toepassing.

2.4        Indien een derde door Van Kraaij Educatie wordt ingeschakeld zijn de algemene voorwaarden van Van Kraaij Educatie van toepassing.

2.5        Naast deze algemene voorwaarden is Van Kraaij Educatie gerechtigd aanvullende voorwaarden te hanteren

3.5        Door de Cursist vertelde feiten aan Van Kraaij Educatie, zullen niet toegankelijk zijn voor derden, tenzij Van Kraaij Educatie dit noodzakelijk acht voor de fysieke of psychische toestand van de Cursist of andere betrokkenen.

 

Inspanningsverplichting en uitvoering werkzaamheden

4.1        Van Kraaij Educatie zal de diensten en werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Dit wel zeggen dat Van Kraaij Educatie niet instaat voor de garantie en het slagen van het door de Opdrachtgever beoogde doel.

4.2        Van Kraaij Educatie bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3        Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Kraaij Educatie het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft Opdrachtgever niet geïnformeerd te worden.

4.4        Van Kraaij Educatie baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

 

Prijzen en betaling

5.1        De door de Opdrachtgever aan Van Kraaij Educatie verschuldigde vergoeding wordt in de offerte en/of overeenkomst genoemd. De standaard tarieven van Van Kraaij Educatie staan op de website vermeld.

5.2        Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door de    Opdrachtgever. Van Kraaij Educatie is bevoegd een herinnering te sturen voor de betreffende factuur.

5.3        Van Kraaij Educatie heeft de bevoegdheid om de gewenste diensten/opdrachten van de          Opdrachtgever op te schorten zolang er niet betaald is binnen de termijn van 14 dagen.

5.4        Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen bij Van Kraaij Educatie kenbaar te worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever deze bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

5.5        Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever.

 

Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst

6.1        De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Van Kraaij Educatie komt tot stand wanneer de overeenkomst is ondertekend of wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk, mondeling of dan wel elektronisch heeft aanvaard.

6.2        De overeenkomst wordt beëindigd indien een van de partijen de overeengekomen afspraken niet nakomt en daartoe in verzuim verkeert.

6.3        Een eenmalige of korte overeenkomst kan zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos worden geannuleerd.

6.4        Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, is Van Kraaij Educatie bevoegd om het overeengekomen tarief volledig in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid

7.1        Van Kraaij Educatie is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

Hetzelfde geldt voor door Van Kraaij Educatie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

7.2        Aansprakelijkheid van Van Kraaij Educatie voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, is altijd uitgesloten.

7.3        Van Kraaij Educatie kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

7.4        Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Van Kraaij Educatie onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Van Kraaij Educatie voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

7.5        Indien een Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Van Kraaij Educatie welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Van Kraaij Educatie voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Van Kraaij Educatie voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

7.6        De aansprakelijkheid van Van Kraaij Educatie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van Kraaij Educatie in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

7.7        Van Kraaij Educatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten, in welke zin dan ook.

7.8        Van Kraaij Educatie is niet aansprakelijk voor vermissing van of (in)directe schade aan eigendommen van Opdrachtgever.

7.9        Voor schade aan door Van Kraaij Educatie uitgeleende producten is Opdrachtgever volledig aansprakelijk.

7.10      Van Kraaij Educatie is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan onverwachte omstandigheden die niet aan Van Kraaij Educatie te wijten zijn en waar Van Kraaij Educatie geen schuld aan heeft en die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien.

7.11      Van Kraaij Educatie is niet aansprakelijk in geval van een technische en/of andere storingen met betrekking tot alle diensten en systemen van Van Kraaij Educatie.

 

Klachten


8.1        Indien Opdrachtgever een klacht heeft, kan de Opdrachtgever de klacht telefonisch via telefoonnummer 0487-745003 of via e-mail bart@vankraaijeduactie.nl aan Bart van Kraaij kenbaar maken.

 

Intellectueel eigendom


9.1        Van Kraaij Educatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor die voortvloeien uit de door Van Kraaij Educatie gemaakte ontwikkelingen, ideeën en/of diensten. Het is Opdrachtgever verboden om deze zaken, alsmede teksten en/of beeldmateriaal, die aan Van Kraaij Educatie toebehoren, zonder toestemming van Van Kraaij Educatie direct of indirect te gebruiken.

 

Aanvullende voorwaarden


10.1      Voor het gebruik van de dienst “Bijles Portal” gelden aanvullende voorwaarden. Zie voor deze aanvullende voorwaarden www.bijlesportal.nl

10.2      Voor Cursisten van “Bijles Maas en Waal” geldt een gedragscode. Cursisten worden geacht hiervan kennis te nemen alvorens zij diensten afnemen bij “Bijles Maas en Waal”. Zie www.bijlesmaasenwaal.nl voor deze gedragscode.

 

Privacy


11.1      Indien Van Kraaij Educatie bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van persoonsgegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan Van Kraaij Educatie zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Van Kraaij Educatie niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Van Kraaij Educatie over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Van Kraaij Educatie om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

11.2      Van Kraaij Educatie is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht aan te merken als (mede)verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

11.3      Als Van Kraaij Educatie rechtstreeks verzoeken ontvangt van de betrokkene(n) van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn, dan kan Van Kraaij Educatie deze verzoeken ter verdere afhandeling doorsturen naar Opdrachtgever. Vanwege de aard van de opdracht is het niet altijd passend dat Van Kraaij Educatie verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen zelf afhandelt.

11.4      Van Kraaij Educatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

11.5      Indien er een datalek plaatsvindt waarbij persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht betrokken zijn, zal Van Kraaij Educatie Opdrachtgever informeren nadat zij heeft kennisgenomen van het datalek. In dat geval zal Van Kraaij Educatie, indien nodig, zelfstandig een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij ernstige datalekken zullen partijen overleggen wie de eventuele betrokkene(n) informeert over het datalek.

11.7      Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Van Kraaij Educatie in het kader van de opdracht niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

11.8      Van Kraaij Educatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de AVG of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Opdrachtgever vrijwaart Van Kraaij Educatie voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt ook voor de kosten die Van Kraaij Educatie in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Van Kraaij Educatie worden opgelegd.

 

Toepasselijk recht

12.1      Op deze algemene voorwaarden en overeenkomst tussen Van Kraaij Educatie en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 
Top
Van Kraaij Educatie